ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.ต.ท.ศศิกิจจ์ ถุงคำ รอง สว.(จร.)สภ เมืองอุตรดิตถ์หน.ชุดปฏิบัติการ ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจแดร์จัดกิจกรรมD.A.R.E ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 28 คน ในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 27 พ.ค. 65
18 พฤษภาคม 2565 คุณรักไพร เมืองศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตัวแทนสพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามให้การต้อนรับ (อ่าน 15) 27 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามมีผลการประเมินการอ่านการเขียน(RT)ชั้นป.1 และผลการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนป3(NT)ปีการศึกษา2564 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ (อ่าน 22) 21 พ.ค. 65
12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ม่อนดินแดง และเทศบาลท่าเสา ที่มาเยี่ยม ให้คำแนะนำ และประเมินการเตรียมความพร้อมป้องกันโควิดก่อนเปิดสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนวัดอรัญญิการาม สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site 100% ได้ในวันที่ 17 พ.ค.65 (อ่าน 16) 21 พ.ค. 65
10 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดอรัญญิการามเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning (โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น) และอบรมภาษาอังกฤษCEFR (อ่าน 13) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมินผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
5 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มารับข้อมูลและฟังบรรยายจากท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ เรื่อง การจัดทำสื่อสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อนำไปพัฒนาและจัดทำสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
28 เมษายน 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขั้นพื้นฐานและรับหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม (อ่าน 12) 21 พ.ค. 65
22 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการามชั้นป.3-5 รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มาช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีคุณครูจันทร์จิฬา ศิริกุล คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน และคุณครูนิพัทธา (อ่าน 10) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14) 21 พ.ค. 65
31 มีนาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เข้าร่วมรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอน Active Learning หลักสูตรที่ 3 GPAS 5 STEPS ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณท่านศน.ดร.สุนันทา รักพงษ์และคณะวิทยากรท (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
30 มีนาคม 2565 คณะครูบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประกัน (อ่าน 24) 21 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1รร.อุตรดิตถ์ ปี 2565 ประเภทความสามารถด้านดนตรี 1. ด.ญ.พัชรพร สุขเกษม เขตพื้นที่บริการ 1.ด.ญ.อมรวรรณ แก้วเปี้ย ได้ที่ 10 2. ด.ญ.ศิรภัสสร กูลพรม ได้ที่ 25 3. ด.ญ.ณิศาภักดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์ (อ่าน 5) 21 พ.ค. 65
29 มีนาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสุพัตรา กันยะมี ที่มาช่วยราชการที่โรงเรียนวัดอรัญญิการามและแสดงความยินดีกับน้องๆๆนักศึกษาเอกการประถมศึกษา 4 คน ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดอรัญญิการามครบ 1 ปี (อ่าน 12) 21 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ที่สอบเรียนต่อห้องปกติของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จำนวน 6 คน และสำรอง 2 คน ในเขต 1. ด.ญ.เรือนแก้ว ฟองแก้ว 2. ด.ญ.ประกายกมล คลังวิเชียร พื้นที่ทั่วไป 1.ด.ญ.เมธาวี ปันแก้ (อ่าน 15) 21 พ.ค. 65
16 มีนาคม 2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หลักสูตร4 ปี จำนวน 13 คน มารับหลักสูตร เนื้อหาวิชา โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ให้การต้อนรับและมอบนโยบายแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 8) 21 พ.ค. 65
14 มีนาคม 2564 นักศึกษา ภาควิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับคณะครูใช้ในการจัดกิจกรรม (อ่าน 11) 21 พ.ค. 65
14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินสอบประเมินคุณภาพนักเรียน(NT)ชั้นประถมศึกษา ปีที่3 โดยผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ เป็นประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบ คุณครูจันทร์จิฬา ศิริกุล คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน (อ่าน 15) 21 พ.ค. 65
9/03/65 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ท่านศึกษานิเทศก์ ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ และคณะศึกษานิเทศก์ อีก 4 ท่า (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก2564-2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทุกท่าน มาณ โอกาสนี้ (อ่าน 16) 21 พ.ค. 65
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาให้กำลังใจนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีคุณครูสวรรค์ กองแก้ว และ คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน เป็นกรรมการคุมสอบ ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบโรงเ (อ่าน 15) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยปฏิบัติตามมาตรการของศบค. (อ่าน 15) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนักเรียน ปี 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการของศบค. ผลการเลือกตั้งขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมษา สีวิหัสไทย นักเรียนชั้นป5 ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนักเรียน ปี 2565 (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
25 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นป.3-ป.6 จำนวน 67 คน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (อ่าน 4) 21 พ.ค. 65
ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ นำทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปลูกว่านหางจระเข้ เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำสมุนไพร (อ่าน 17) 21 พ.ค. 65
23 กุมภาพันธ์ 2565..คณะครูโรงเรียนวัดอรัญ ญิการามร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การประเมินตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในยุค New Normal โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป.รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.)ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ (อ่าน 13) 21 พ.ค. 65
12 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการทดสอบระดับชาติo-net สนามสอบโรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีนักเรียนป.6 จำนวน 50 คน เข้าสอบประเมินผลระดับชาติo-net ณ สนามสอบโรงเรียนวัดอรัญ ญิก (อ่าน 11) 21 พ.ค. 65
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ พร้อมคณะครู นักเรียนร่วมงานตลาดไทยย้อนยุค "ลานชุมชน คนพอเพียง" ณ วัดดอยท่าเสา นักเรียนร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทย และร่วมจัดนิทรรศการนำสินค้าผลิตภัณฑ์กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปจำหน่าย อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน สเปรย์แ (อ่าน 18) 21 พ.ค. 65
4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน (อ่าน 13) 21 พ.ค. 65
3 กุมภาพันธ์ 2565 ศน.สุภาวดี สังคพร ศึกษา นิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 มาให้กำลังใจแนะนำในการจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ติดตาม #การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET,NT,RT)โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ และคณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ให้การต้อนรับ ทางโร (อ่าน 13) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 191) 16 มี.ค. 65
16 มกราคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ รับรางวัลคุรุสดุดีจากคุรสภา และคุณครูวิมล กุลประสงค์ รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน เนื่องในวันครู ปี 2565 (อ่าน 236) 19 ม.ค. 65
17 ม.ค.2565 ท่านผู้อำนวยการ ณัฐเชวง รักพงษ์ คณะครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒาครูเชิงปฏิบัติการด้าน ICT เรื่อง "การออกแบบงานกราฟฟิกด้วย Canva" โดยมี น.ส.วรรณิศา โมเหล็ก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT Talent เป็นวิทยากร (อ่าน 232) 19 ม.ค. 65
26 ธันวาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามพัฒนาตนเองเข้าร่วมการอบรมออนไลน์วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ และเข้าร่วมอบรมPA (อ่าน 198) 19 ม.ค. 65
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการามขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรชนก ทะมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และเด็กชายเชาวนนท์ แสนบุญศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี นักเร (อ่าน 188) 19 ม.ค. 65
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี ตกแต่งการ์ด ประดิษฐ์การ์ดวันคริสต์มาส (อ่าน 195) 19 ม.ค. 65
21 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภาวดี สังคพร ศึกษา นิเทศก์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นิเทศติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และติดตามการทำPA ของคณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ (อ่าน 181) 19 ม.ค. 65
20ธ.ค.2564 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ร่วมกับเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล5 Thailand4.0 ประจำปี2564 ให้กับนักเรียนป.1-ป.6 โดยมีวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์และคณะครู (อ่าน 180) 19 ม.ค. 65
วันที่​ 21​ ธันวาคม​ 2564​ เวลา 10.00 น. ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล​ท่า​เสา​ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพม่อนดินแดง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (อ่าน 137) 19 ม.ค. 65